صفحه اصلی |  فروشگاه |  (كاربر ميهمان) ورود  | ثبت نام
مهبانگ


اطلاعات و مشخصات کامل محصول انتخابی شما :


نام محصول پایان نامه کشاورزی - برسی نقش و کاربرد انرژی هسته ای در کشاورزی
قیمت محصول 250000 ریال
تعداد موجودی 89
نام فروشنده فروشگاه سایت
نوع ارسال
هزینه ارسال 0 ریال
زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت
توضیحات دانلود پايان نامه کشاورزي - برسي نقش و کاربرد انرژي هسته اي در کشاورزي
پورسانت بازاریاب 25000 ریال

  
مشخصات کامل محصول

دانلود چکيده پايان نامه کشاورزی بررسی نقش و کاربرد انرژی هسته ای در کشاورزی

پایان نامه مهندسی کشاورزی - برسی نقش و کاربرد انرژی هسته ای در کشاورزی

فرمت DOC تعداد صفحه 75 حجم فایل 72 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید

مهمترین سرفصلهای پایان نامه مهندسی کشاورزی - برسی نقش و کاربرد انرژی هسته ای در کشاورزی

 • تحقیقات كشاورزی
 • مبانی فیزیك هسته‎ای
 • ایزوتوپ‎ها (ویژگی‎ها و كاربرد)
 • تابش گاما
 • اكتیویتة ویژه
 • نیمه عمر
 • كاربرد رادیو ایزوتوپ‎ها
 • عمرسنجی با ‎C14
 • اثرات بیولوژیكی پرتوها
 • سلول زنده و اثرات پرتوها
 • اصلاح نباتات از طریق ایجاد موتاسیون
 • جهش یا موتاسیون چیست؟
 • موتاسیون طبیعی یا خودبه‎خودی
 • موتاسیون القایی
 • پرتوهای موتاژنیك
 • پرتوهای ایكس
 • پرتوهای گاما
 • پرتو ماوراء بنفش
 • پرتو بتا حاصل از محلول‎های ایزوتوپی
 • تأثیر عوامل محیطی و بیولوژیكی در واكنش گیاهان نسبت به پرتوهای یونیزان
 • عوامل محیطی
 • اكسیژن
 • رطوبت
 • درجه حرارت
 • شرایط قبل و بعد از تیمار
 • نوع پرتو
 • عوامل بیولوژیكی
 • عوامل فیزیولوژیكی، مورفولوژی و شیمیایی
 • اندازه و شكل بذر
 • پوشش بذر
 • اندازة جنین
 • مواد غذایی و شیمیایی داخل بذر
 • تراكم یونهای ایجاد شده
 • سن بذر
 • خواب بذر
 • اندام‎ها و اجزاء گیاهی قابل پرتوتابی
 • كل گیاه
 • بذور
 • دانة‌ گرده
 • مریستم‎ها
 • تأثیر موتاژن‎ها بر روی بذور در نسل اول
 • ایجاد خسارت و كشندگی در گیاهان
 • اثرات سیتولوژیكی
 • عقیم شدن
 • معیارهای انتخاب
 • آزمون‎های گلخانه‎ای
 • انتخاب موتاژن و میزان دز
 • اندازة جمعیت نسل 1M
 • كاشت بذور
 • شرایط مزرعه
 • شرایط بذور
 • بذور خشك
 • بذور مرطوب
 • تراكم گیاهان
 • ایزولاسیون مواد 1M
 • روش‎های ایزولاسیون در 1M
 • مخاطرات
 • دگرآمیزی
 • خسارت پرندگان
 • بررسی گزارش‎های موجود در خصوص ویژگی‎های قابل تغییر با روش موتاسیون
 • سزیم ‎- 137 به عنوان وسیلة ردیابی برای اندازه‎گیری فرسایش و دلایل انتخاب آن
 • معایب استفاده از سزیم ‎- 137
 • محاسبة مقدار سزیم ‎- 137 باقی مانده در خاك
 • روش ایزوتوپی در مطالعات كارآیی مصرف كود
 • كمیت جذب نیتروژن از كود
 • اندازه‏‎گیری تثبیت بیولوژیكی نیتروژن
 • تعیین میزان ذخیره آب در ناحیة ریشه گیاه
 • حشره‎شناسی و كنترل آفات
 • نشاندار كردن حشرات
 • نشاندار كردن با مواد غیر رادیواكتیو
 • نشاندار كردن با مواد رادیواكتیو (كاربرد موضعی یا خارجی) در مطالعات گوناگون
 • كاربرد موضعی محلول حاوی P32 برای آزمایش نفوذپذیری یا دفع از كوتیكول حشرات
 • تعیین میزان غذای دریافت شده بین حشرات اجتماعی
 • اندازه‎گیری نیمه عمر بیولوژیكی ردیابی‎های رادیواكتیو در حشرات
 • بررسی سرعت جذب غذا در حشرات
 • علامتگذاری حشرات از طریق تزریق مادة رادیواكتیو و قرار دادن آن در بدن حشره
 • علامتگذاری حشرات به وسیلة تغذیه از میزبان علامتگذاری شده با رادیوایزوتوپ
 • تعیین اندازة جمعیت
 • تأثیر تابش پرتوها بر روی حشرات
 • روش مبارزة مستقیم
 • اثر پرتوتابی بر روی مراحل مختلف رشد حشرات اثر بر روی مرحلة تخم
 • اثر بر روی مرحلة لاروی
 • اثر بر روی مرحلة شفیره‎گی
 • اثر بر روی مرحلة كامل
 • حساسیت گونه‎ها و نژادها در مقابل پرتو
 • تكنیك عقیم كردن حشرات
 • مثالی از روش ‎SIT: ریشه‎كن ساختن مگس دام
 • بهداشت و محافظت از فرآورده‎های غذایی
 • اثرات پرتودهی مواد غذایی
 • تغذیه دام‎ها با مواد غذایی پرتودهی شده
 • تغییرات خصوصیات كیفی مواد غذایی پرتودهی شده
 • كنترل جوانه‎زنی و قوة نامیه
 • كنترل آفات
 • افزایش زمان نگهداری مواد فاسدشدنی
 • كنترل بیماری‎های ناشی از مواد غذایی آلوده