صفحه اصلی |  فروشگاه |  (كاربر ميهمان) ورود  | ثبت نام
مهبانگ


اطلاعات و مشخصات کامل محصول انتخابی شما :


نام محصول پایان نامه ارشد کشاورزی - تاثیر تنش آبی بر خواص مرفولوژیک و فیزیولوژیک پنبه
قیمت محصول 250000 ریال
تعداد موجودی 92
نام فروشنده فروشگاه سایت
نوع ارسال
هزینه ارسال 0 ریال
زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت
توضیحات خريد و دانلود پايان نامه ارشد کشاورزي - تاثير تنش آبي بر خواص مرفولوژيک و فيزيولوژيک پنبه
پورسانت بازاریاب 25000 ریال

  
مشخصات کامل محصول

دانلود رایگان چکیده پایان نامه ارشد کشاورزی تاثیر تنش آبی بر خواص مرفولوژیک و فیزیولوژیک پنبه

پایان نامه ارشد کشاورزی- تاثیر تنش آبی بر خواص مرفولوژیک و فیزیولوژیک پنبه

فرمت DOC تعداد صفحه 90 حجم فایل 300 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید

مهمترین سرفصلهای پایان نامه ارشد کشاورزی - تاثیر تنش آبی بر خواص مرفولوژیک و فیزیولوژیک پنبه

 • مقدمه
 • فصل اول
 • كلیات
 • تاریخچه
 • اهمیت پنبه
 • سطح زیر كشت، تولید و عملكرد پنبه در ایران
 • طبقه‏بندی پنبه
 • گروه دیپلوئید
 • گروه تتراپلوئید
 • مشخصات گیاهشناسی
 • ریشه
 • ساقه
 • برگ
 • گل
 • گرده افشانی و لقاح
 • قوزه
 • دانه
 • الیاف
 • سازگاری
 • نیازهای اقلیمی
 • نیازهای رطوبتی
 • نیازهای خاكی
 • نیازهای غذائی
 • تنش های محیطی
 • خشكی و وضعیت جهانی آن
 • تنش خشكی
 • اثرات فیزیولوژیكی تنش خشكی
 • اثر تنش خشكی بر آماس
 • اثر تنش خشكی بر ساخته شدن دیوارة سلولی و پروتئین
 • تغییر در هدایت اپیدرمی
 • تغییر در جذب تشعشعات
 • تنش غرقابی (آب ایستادگی)
 • غرقاب در جهان و ایران
 • اندازه گیری تنش غرقاب
 • مقاومت به غرقاب
 • مکانیسم مقاومت به غرقاب
 • آئرانشیم Schizogenous در مقابل Lysigenous
 • تنظیم کننده های رشدی
 • سایر تنظیم کننده های رشدی
 • نقش اکسین
 • فصل دوم
 • بررسی منابع (پیشینه تحقیق )
 • جوانه زنی بذر
 • تعریف جوانه زنی
 • تعاریف در آزمایشهای جوانه زنی
 • جوانه زنی بذر پنبه
 • اثرات تنش خشكی در پنبه
 • اثر تنش خشكی بر تنفس
 • توسعه وتقسیم سلول در شرایط تنش
 • اثر تنش خشكی بر ‏فرآیند فتوسنتز
 • اثر تنش خشكی بر انتقال مواد فتوسنتزی
 • اثر آب ایستادگی و برخی مواد تنظیم کننده گیاهی بر رشد و عملکرد گیاه پنبه
 • اندازه گیری میزان تبخیر و تعرق پتانسیل از خاک با استفاده از تشتک تبخیر
 • فصل سوم
 • مواد و روشها
 • آزمایشات تنش خشکی
 • ارزیابی تاثیر تنش خشكی ( كم آبی) بر ویژگیهای جوانه زنی ارقام پنبه
 • آزمایش برآورد میزان جوانه زنی در شرایط تنش خشكی
 • آزمایش ارزیابی گیاهچه ای در شرایط تنش خشكی
 • آزمایش تنش خشکی در شرایط مزرعه ای
 • آب ایستادگی
 • تجزیه و تحلیل
 • فصل چهارم
 • نتیجه و بحث
 • بررسی خصوصیات جوانه زنی و رشدی ارقام مختلف پنبه تحت تنش خشكی ( كم آبی )
 • تجزیه واریانس
 • بحث و نتیجه گیری
 • مطالعه تنش خشکی در گلخانه
 • پیشنهاد
 • بررسی خصوصیات عملكردی ارقام مختلف پنبه تحت شرایط خشكی
 • نتایج تجزیه واریانس صفات مورد بررسی در مطالعه مزرعه ای
 • نتایج مقایسه میانگین های صفات مورد مطالعه در آزمایش مزرعه ای
 • بررسی ضرایب همبستگی بین صفات
 • اثر تنظیم كننده های رشد در تحمل به آب ایستادگی پنبه در دماهای مختلف فیتوترون
 • تجزیه واریانس صفات
 • مقایسه میانگین ها
 • وزن تر برگ
 • وزن تر ریشه
 • وزن تر ساقه
 • وزن خشك برگ
 • وزن خشك ریشه
 • وزن خشك ساقه
 • محتوی نسبی آب برگ
 • كلروفیل گل برگ
 • وزن تر گل گیاهچه
 • وزن خشك كل گیاهچه
 • بحث
 • جمعبندی نتایج آزمایشات
 • فصل پنجم
 • نتیجه گیری و پیشنهادات
 • فصل ششم
 • فهرست منابع